office@alexexpert.hu +36 30 505 14 28

ÁSZF

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán 13-09-092.445 cégjegyzékszámon nyilvántartott A LEX EXPERT Műszaki és Fordító Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

az alábbiak szerint állapítja meg, és teszi közzé

Általános Szerződési Feltételeit

2014. július hó 17. napján, mely Általános Szerződési Feltételek annak közzétételétől az Általános Szerződési Feltételek módosítása/kiegészítése napjáig, a
módosítás/kiegészítés közzétételéig hatályosak.

I. Általános és értelmező rendelkezések

1.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Megbízott és a Megbízó (együttesen: Felek) közötti
megbízási jogviszonyt, mely jogviszony tárgya a Megbízott fordítási, tolmácsolási, nyelvi szolgáltatási, lektorálási, adaptációs és az ún. társ szakmákba
tartozó, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások írásbeli vagy szóbeli elvégzésére irányul (továbbiakban: írásbeli fordítás),
Megbízó eseti vagy tartós megbízása szerint.

Megbízott árajánlata mindenkor a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint kerül kialakításra, ezért amennyiben a Felek az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérnének
(Megbízó az ÁSZF-ben foglaltaktól való eltérésre kéri Megbízottat), úgy eltérő szerződési, beszerzési, teljesítési stb. feltétel csak akkor alkalmazható a
Felek viszonylatában, ha azokat Megbízott már az árajánlatában előzetesen és kifejezetten elfogadta, ezt az árajánlatban írásban visszaigazolta.

Az ÁSZF egészétől vagy bármely pontjától, rendelkezésétől való eltéréshez mind a Megbízó, mind pedig a Megbízott írásbeli előzetes hozzájárulása, a Felek
egybehangzó megállapodása szükséges.

2.

A „Fordítási szolgáltatások. Követelmények.” címmel 2006. december 1-jén angol nyelven, majd 2007. november 1-jén magyar nyelven közzétett MSZ EN
15038:2006 számú Magyar Szabvány (továbbiakban: MSZ EN 15038) alapján jelen ÁSZF-ben a szakkifejezések és meghatározások a
következő jelentéssel bírnak:

- értéknövelő szolgáltatások (added value services)

azok a szolgáltatások, amelyeket a Megbízott a fordítási szolgáltatáson felül képes nyújtani

- felkészültség (competence)

bizonyított képesség ismeretek és készségek alkalmazására

- dokumentum (document)

információ és annak hordozója

- tolmácsolás (interpreting)

a forrásnyelven elhangzott szöveg szóbeli közvetítése a célnyelvre

- helyi sajátosságok (locale)

egy célközönség nyelvi, kulturális, szakmai és területi konvenciói

- korrektúra (proofreading)

a kiadás előtti ellenőrzés

- nyelvi regiszter (register)

sajátos nyelvezetű szövegre vagy beszédre jellemző tulajdonságok halmaza

- célnyelvi ellenőrzés (review)

a célnyelvi szöveg előírt célokra való alkalmasságának vizsgálata, tekintetbe véve a szakterület konvencióit; valamint helyesbítő intézkedések ajánlása

- célnyelvi ellenőr (reviewer)

az a személy, aki a célnyelvi ellenőrzést végzi

- lektorálás (revise)

a fordítás meghatározott célokra való alkalmasságának vizsgálata a forrásnyelvi szöveg és a célnyelvi szöveg összehasonlításával; valamint helyesbítő
intézkedések ajánlása

- lektor (reviser)

az a személy, aki lektorál

- forrásnyelv (source language)

az a nyelv, amelyen a forrásnyelvi szöveg íródott

- forrásnyelvi szöveg (source text)

a lefordítandó szöveg

- célnyelv (target language)

az a nyelv, amelyre a forrásnyelvi szöveget fordítják

- célnyelvi szöveg (target text)

a fordítási folyamat eredménye a célnyelven

- szövegtípusra vonatkozó konvenciók (text type convention)

a szövegtípus esetén betartandó nyelvtani és terminológiai szabályok összessége

- fordítás (translate)

a forrásnyelven adott információ írásbeli visszaadása a célnyelven

- fordításszolgáltató (translation service provider / TSP)

fordítási szolgáltatásokat nyújtó személy vagy szervezet

- fordító (translator)

a fordítást végző személy

3.

Megbízott rögzíti, hogy az MSZ EN 15038-ben rögzített követelményeknek megfelel, a Megbízó által adott megbízás elvállalásának sem személyi, sem tárgyi
akadálya nincsen.

II. A megbízás elvállalására, teljesítésére vonatkozó általános rendelkezések

 

1.

A Megbízó felé történő kapcsolattartást, a megbízás elvállalását, teljesítését a Megbízott részéről minden esetben az általa kijelölt személy végzi, annak
konkrét személye a Megbízás érvényességét és a keletkező kötelezettségeket nem érinti.

2.

A Megbízott elsősorban munkaidőben fogadja a megbízásokat, illetve a megbízások teljesítése is ekkor történik, azonban eseti jelleggel, a Felek előzetes
megállapodása illetve a Megbízó ilyen tárgyú – Megbízott által elfogadott, visszaigazolt – kérése esetén, illetve a megbízás sajátossága, sürgős jellege
okán munkaidőn túl is, akár munkaszüneti napon, ünnepnapon is kész a Megbízott a munkavégzésre, ilyen esetekben azonban kapacitása korlátozott lehet.

Megbízott jogosult saját megítélése szerint akár munkaidőben is szüneteltetni munkavégzését, ez azonban a már megrendelt és a Megbízott részéről elvállalt
megbízásokat, azok lebonyolítását, teljesítését és átadását nem érintheti.

Megbízott a munkaidőn túli munkavégzés esetén jogosult kezelési költség, többlet díj felszámítására is.

A munkaidőn kívül átadott projektekkel kapcsolatos reklamációk és más észrevételek érdemi feldolgozására ilyen esetekben is csak a következő munkanapon,
munkaidőben kerül sor, onnantól számított határidőkkel.

3.

A megbízás elfogadásának feltétele, hogy Megbízónak a Megbízott felé ne legyen fennálló, lejárt tartozása; e rendelkezéstől a Megbízott saját belátása
szerint eltérhet.

4.

Megbízott bármikor jogosult a megbízás visszautasítására, amennyiben Megbízónak a Megbízott vagy Partnerei felé bármely időszakban lejárt tartozása volt,
ha a megbízás sérti Megbízott érdekeit, vagy ha kapacitással összefüggő okokból azt elvállalni nem tudja.

5.

Megbízó az elvégzendő munkákat szóban, írásban rögzíti, és Megbízott részére történő eljuttatásával, valamint ezzel egy időben az elvégzendő munka
anyagának Megbízott részére történő eljuttatásával rendelheti meg Megbízottól, a következő fejezetben írtak szerint. Szóbeli megrendelés esetén a Megbízott
írásban elküldi a Megbízó számára a megrendelés rögzítését. Eseti jelleggel Megbízott döntése alapján az Árajánlatával azonos adattartalmú e-mailes
megrendelés is elfogadható.

6.

A megrendelés a Megbízó írásos megrendelésének Megbízott általi visszaigazolásától számítva érvényes, ekkor jön létre a Felek között a jogviszony. Érvényes
visszaigazolásnak minősül Megbízott erre vonatkozóan elküldött e-mailje is, függetlenül attól, hogy azt Megbízó megkapta-e. Érvényes a megrendelés abban az
esetben is, ha előre fizetés esetében a Megrendelés ajánlat szerinti díját vagy annak egy részét Megbízó Megbízott díjbekérője alapján megfizeti.
Amennyiben a Megbízó érvényes megrendeléstől áll el, arra az elállás feltételei vonatkoznak. Megbízó tudomásul veszi, hogy előre fizetés esetén a munka
tényleges megkezdésének feltétele a teljes összeg megfizetése Megbízott részére.

7.

Megbízott nem ellenőrzi, hogy az árajánlat alapján megrendelt munkák egészének vagy részének elvégzése indokolt-e, ennek megítélése minden esetben a
Megbízó feladata. Megbízott ilyen okokból felmerülő reklamációkat nem fogad el.

 

8.

Megbízott köteles a megbízó utasításait követni, attól akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke megköveteli, és a Megbízó értesítésére már nincs mód. Ilyen
esetben is a Megbízót értesíteni kell.

9.

Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását
fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára
elláthatja.

Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások
személyét vagy vagyonát.

Megbízó köteles megtéríteni az utasítás teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket. A Megbízott az utasítás teljesítését megfelelő biztosíték
adásához kötheti. Ha a Megbízó nem ad megfelelő biztosítékot, a Megbízott az utasítás teljesítését megtagadhatja.

10.

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja. Megbízó tudomásul
veszi, hogy Megbízott a feladat teljesítéséhez közreműködő(ke)t is igénybe vehet, illetve teljesítésekor közvetített szolgáltatást is felhasználhat, ez
utóbbit a kibocsátandó számlájában is feltüntetve.

11.

Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságára - szükség esetén e nélkül is - tájékoztatni. Megbízott köteles a Megbízót
tájékoztatni akkor is, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítéséről késedelem nélkül értesíteni.

12.

Megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a
Megbízott felróhatóan járt el.

13.

A megbízási díj a szerződés teljesítésekor esedékes. Ha a szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a Megbízottnak a megbízási díjnak
tevékenységével arányos része jár.

14.

A megbízás ellátásával rendszerint együtt járó költségek előlegezésére Megbízó köteles, a Megbízott előzetes értesítése szerint.

15.

A szerződés megszűnésekor a Megbízó köteles a Megbízottat a megbízás alapján harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni,
valamint a szükséges és indokolt költségeit megtéríteni.

16.

A szerződést bármelyik Fél felmondhatja.

A Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a felmondással okozott kárt is, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott
szerződésszegése miatt került sor.

Ha a szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni a megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó
szerződésszegése miatt került sor.

A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis. Tartós megbízási jogviszony esetén a Felek megállapodhatnak a felmondás jogának korlátozásában, és
kiköthetik azt is, hogy meghatározott idő előtt a rendes felmondás joga nem gyakorolható.

17.

A szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott,
kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

 

 

III. A megbízás elvállalásának, teljesítésének menete

1.

Megbízó az Árajánlat elfogadásával, s a tényt a Megbízottnak való megküldésével juttathatja el megbízási igényét, a Megbízó adatai (név/cégnév, adószám,
lakcím/székhely, kapcsolattartó neve, telefonszáma, telefax száma, e-mail címe) feltüntetésével.

Az Árajánlat elfogadásának megküldésén és a Megbízó adatainak feltüntetésén túl az alábbiak a teendők Megbízó részéről:

- fordítás esetén:

§ a fordítandó szöveg csatolása

§ a forrásnyelv és a célnyelv megadása

§ annak megadása, hogy a Megbízó mikorra kéri elkészíteni a fordítást

§ annak megadása, hogy milyen célra, milyen felhasználásra szeretné a Megbízó a fordítást, ellenőrzött vagy lektorált fordítást igényel-e

§ annak megadása, hogy milyen formátumban szeretné a fordítást (nyomtatott, elektronikus úton megküldött, adathordozón átadott stb.)

§ egyéb megjegyzések/kívánságok megadása

§ a fordítás elkészültének Megbízott által vállalt határidejét (hónap, nap, óra pontossággal)

§ kedvezmény esetén annak mértékét

§ sürgősségi megrendelés, igény esetén annak felárát, többlet díját

§ a fordítási díjat „forrásnyelvi szószám” alapján (ha az a forrásdokumentumból pontosan megállapítható) vagy a „Ft/célnyelvi szószám” egységárat, melynek
összege az elkészült szöveg alapján számítandó ki pontosan.

- tolmácsolás esetén:

§ a forrásnyelv és a célnyelv megadása

§ a tolmácsolás helyszínének megadása

§ a tolmácsolás idejének megadása (kezdési idő, tervezett befejezési idő)

§ szaknyelvi tolmácsolás esetén a szaknyelv (orvosi, jogi stb.) megadása

§ a tolmácsolás típusának megadása (szakaszos vagy szinkron-tolmácsolás)

§ szinkron-tolmácsolás esetén annak megadása, hogy rendelkezik-e a Megbízó (vagy az adott helyszín) az ehhez szükséges technikával

§ egyéb megjegyzések/kívánságok megadása

§ a tolmácsolás pontos, költségtényezőkre bontott árát

- Amennyiben a fentiek nem szerepelnek a Megbízott árajánlatában, a Megbízó köteles a megbízást, vagy az ajánlat elfogadását kiegészíteni

2.

Megbízott az előzőek szerint beérkezett megbízásokat munkaidőn belül, a megbízás érkeztetésétől számított 4 (négy) órán belül a Megbízó megadott
elérhetőségei egyikén visszaigazolja, és ezzel a megrendelés szerint életbe lép a megbízási szerződés.

3.

Az árajánlat elfogadása esetén Megbízó köteles a Megrendelő lapot aláírva, céges pecséttel, a Megbízó hivatkozási számával ellátva (telefaxon vagy
beszkennelt formában e-mail útján Megbízottnak 24 órán belül visszaküldeni; késedelem esetén, a 24 órán túli visszaküldés idejével automatikusan megnő a
fordítás vállalási határideje, illetve tolmácsolás esetén a késedelmes visszaküldés, visszaigazolás akár a megbízás teljesíthetőségének lehetetlenülésével
is járhat; a késedelem következményei minden esetben Megbízót terhelik.

4.

A Megbízott az elkészített fordítást a Megbízó igénye szerint nyomtatott példány futárral való megküldésével, vagy telefaxon, illetve e-mail útján juttatja
el a Megbízónak, a vállalt határidőn belül.

A Megbízotti teljesítéssel egy időben kiállítandó számlát ún. e-számla formátumban küldheti majd meg a Megbízott a Megbízónak, illetve ha Megbízó e-számla
fogadására nem képes, papír alapon, postai úton.

IV. Vállalási díjak és határidők

1.

A Megbízás a Megbízott ajánlatában szereplő, illetve a Megbízott által visszaigazolt áron jön létre.

2.

Egyéb kikötés hiányában a munka határideje a megadott határidő napjának délután 5 óráját (17:00 óra) jelenti.

3.

Megbízott fenntartja az előteljesítés jogát. Ilyen esetekben a reklamálásra és az észrevételek megtételére vonatkozó határidő továbbra is a megrendelés
eredeti határidejétől kezdődően értendő, a fizetési határidő azonban (amennyiben nem előre fizetésről van szó) az előteljesítés határidejétől.

V. Fizetési feltételek

1.

Előre fizetés esetén a Megbízó a Megbízott által megküldött díjbekérője alapján a Megbízási díjat előre köteles teljesíteni, a díjbekérő kiállításától
számított 8 napos (tolmácsközvetítés esetén: 2 napos) fizetési határidővel, a munka megkezdésére a díj hiánytalan megfizetéséig nem kerülhet sor.

A Megbízott árajánlatában szereplő konkrét teljesítési határidők csak abban az esetben érvényesek, ha a megbízási díjat Megbízó a megrendeléssel egy időben
hiánytalanul megfizeti Megbízott részére. Amennyiben a díjfizetésre ennél később kerül sor, a teljesítési határidő ezzel azonos mértékben csúszik, itt is
igazodva a munkaidőben történő munkavégzéshez.

Amennyiben az előre fizetésre az előírt határidőn belül nem kerül sor, azt Felek úgy tekintik, hogy Megbízó a megrendeléstől elállt a fizetési határidő
napjával, az árajánlat pedig érvényét veszíti.

2.

Előleg fizetés esetén a Felek rögzítik, hogy a Megbízott az előleg megfizetett összegére (részösszegére) kamatot nem fizet.

3.

A fordítás átvételkori utólagos készpénzfizetésére/banki utalására, utánvétel útján való teljesítésre kizárólag a Felek előzetes írásos megállapodása
alapján van lehetőség. A Megbízott ilyen esetekben is jogosult Megbízó fizetési történetének és hitelképességének harmadik felek bevonásával történő
folyamatos figyelésére, és az abban történő kedvezőtlen változások esetében a folyamatban lévő szolgáltatások felfüggesztésére, megszakítására, valamint
részteljesítésre.

4.

A megbízási díj késedelmes teljesítése esetén a Megbízottat a tőkekövetelésén túl késedelmi kamat is megilleti, a késedelembe eséstől a kifizetés napjáig
számítottan, melynek mértéke a mindenkor hatályos jegybanki (forint esetében ez az MNB, más devizanem esetében pedig az adott devizanemért felelős központi
bank, például euró esetében az Európai Központi Bank) alapkamat kétszerese, de legalább a Ptk-ban előírt mérték.

5.

Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy Megbízott a Megbízó felé fennálló követeléseit akár követeléskezelő bevonásával érvényesítse, harmadik félnek
értékesítse, és minden más szükséges jogi lépést megtegyen, beleértve Megbízó ehhez szükséges adatainak (amennyiben a megbízó magánszemély, személyes
adatainak) az érintett harmadik felek részére történő átadását.

Amennyiben a követelés rendezése érdekében harmadik felek bevonására kerül sor, Megbízott Megbízó felé fennálló követelése kiegészül a kintlévőség-kezelés
során felmerülő költségekkel, de legalább a törvényben előírt behajtási költségátalánnyal, melyekre szintén az itt leírt feltételek vonatkoznak. Egyéb
esetekben Megbízott a törvényben előírt behajtási költségátalányt számítja fel, ha van ilyen.

6.

Megbízott jogosult elektronikus számlázásra is.

 

 

VI. Teljesítés, a szolgáltatások tartalma

1.

Megbízott a teljesítése során alvállalkozókat, teljesítési segédet vehet igénybe, akiknek teljesítéséért mint sajátjáért felel.

2.

Fordítás (fordításközvetítés) esetén

- a szakfordítást szakfordító készíti el; lektorált szakfordítás esetén a szakfordító készíti el azt és az elkészült fordítást egy másik szakfordító
ellenőrzi; illetve anyanyelvi lektorálás esetén a szakfordító által elkészített és egy másik szakfordító által lektorált fordítást olyan nyelvi szakember
ellenőrzi, akinek az anyanyelve az adott célnyelv;

- Záradék csak lektorált fordításhoz kérhető. Minden esetben a Megbízó felelőssége ellenőrizni, hogy a Megbízott által készített hivatalos (hiteles, vagy
záradékolt, vagy felelős, vagy más formában hivatalos) fordítások a Megbízó felhasználási céljaira alkalmasak-e, azokat a releváns magyar vagy külföldi
hatóság vagy más szerv elfogadja-e. Megbízott az ilyen okokból felmerülő reklamációkat nem tudja elfogadni;

- amennyiben a megbízás hozott (például ügyfél által elkészített) anyag lektorálását, javítását, feljavítását vagy más módon történő átdolgozását jelenti,
a Megbízott ajánlata mind a határidő, mind pedig a megbízási díj tekintetében tájékoztató jellegű előzetes áttekintés alapján, a végleges díj az ilyen
munka elkészültével alakul ki, amely egyben a végleges határidőt is jelenti;

- amennyiben az árajánlat erről másképp nem rendelkezik, a szövegszerkesztés, a kész anyagok tördelése általános irodai szoftvercsomagok eszközeivel
történik, az eredeti anyagot idéző, de nem tükröző elrendezésben, nyomdakész szerkesztés nélkül, azzal, hogy az ilyen eszközökkel nem szerkeszthető
szövegrészek fordítását az árajánlat csak abban az esetben tartalmazza, ha arra kifejezetten kitér;

- a megbízás teljesítésekor, a megállapodott határidővel Megbízott a munkát visszajuttatja Megbízó számára,

- Megbízott nem köteles ellenőrizni, hogy egy adott szövegnek létezik-e már bevett, vagy nyilvános forrásból elérhető fordítása, és nem vállal felelősséget
az ilyen meglévő fordítás és a Megbízott által végzett fordítás közti eltérésekért;

- az ajánlatkérésben, illetve az árajánlatban megadott nyelvektől eltérő nyelvű szövegrészek lefordítására az árajánlat csak akkor vonatkozik, ha arra az
kifejezetten kitér.

 

3.

Tolmácsközvetítés esetén

- a tolmácsközvetítési szolgáltatások részleteire jelen ÁSZF előírásain túl minden esetben a Megbízott „Tolmácsközvetítési Szerződés” előírásai
vonatkoznak, amelynek tervezetét Megbízott a tolmácsközvetítési árajánlata részeként megküldi Megbízónak.

 

 

VII. Elállás

1.

A tolmácsközvetítési szolgáltatások elállási feltételeit a VI/3. pontban írt „Tolmácsközvetítési Szerződés” rögzíti, minden egyéb esetben, amennyiben a
Megbízó a megrendelés leadását követően a megbízástól eláll, köteles a megbízási díj 10 %-át, de legkevesebb a mindenkori árlistában meghatározott
minimális rendelési díjat mint kötbért, valamint a már elkészült munka munkadíját, de legfeljebb a teljes munka munkadíját megfizetni. Az elkészült munka
részét képezik az előkészületi munkák (óradíjas elszámolással), valamint a már elkészült, de még ellenőrizetlen munkarészek is. Ez utóbbiakkal kapcsolatban
Megbízott minőségi felelőssége a továbbiakban nem áll fenn. Kötbér fizetésének kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha az elállásra a Megbízott
késedelmes vagy ismételten hibás javítása esetén kerül sor.

2.

Elállás esetében, amennyiben a korábban már megfizetett díj egy részének visszautalása válna szükségessé Megbízottól Megbízó részére, Megbízott jogosult a
Megbízó felé egyébként fennálló minden követelése levonására/beszámítására az így visszautalandó összegből, még a visszautalás előtt, ideértve az
elálláshoz kapcsolódó összegek levonását is.

VIII. Késedelmes és hibás teljesítések, felelősség, kártérítés

1.

Megbízott idegen nyelvi szolgáltatást biztosít forrásszöveg alapján, amely nem értelmezhető nemzetközi marketing, nemzetközi PR, nemzetközi jogi vagy más
nemzetközi szakértői szolgáltatásként. Megbízott emiatt nem vállal felelősséget azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás eredménye az adott célnyelvi
környezetben az eredetivel azonos piaci, jogi vagy más hatást vált ki. Megbízott kifejezetten elhárítja a jótállási és a kártérítési felelősséget a
felhasználás sikerességére vonatkozóan.

2.

A Megbízott felróható magatartásával okozati összefüggésben a Megbízót ért bizonyíthatóan bekövetkezett károkért felelősséget vállal, megtéríti a
Megbízónál bizonyítottan bekövetkezett kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke projektenként összességében nem haladhatja meg az adott projektért
összességében megfizetett nettó megbízási díj 50 %-át. A Megbízott a felelősség ilyen mértékű korlátozását arra tekintettel állapítja meg, hogy az általa
nyújtott szolgáltatás eszmei és piaci értéke sokszorosan meghaladja az ellenszolgáltatás értékét.

3.

A Megbízások el- és visszajuttatása során felmerült késedelmek, adatvesztések és sérülések, harmadik felek tudomásszerzése, illetve az ezekből fakadó károk
vonatkozásában Megbízottat semmiféle kártérítési, vagy más felelősség nem terheli.

4.

Amennyiben egy-egy megrendelés teljesítése részteljesítésekkel történik, Felek minden részteljesítést külön megbízásként kezelnek, és az ilyen,
részteljesítésű munkát (megrendelés-részt) esetlegesen érintő késedelem vagy minőségi kifogás a többi részteljesítésű munka (megrendelés-rész) teljesítését
nem érinti.

5.

A több nyelvet, nyelvpárt, illetve nyelvirányt is érintő megbízások esetében Felek minden nyelvpárt és nyelvirányt külön megbízásként kezelnek, a valamely
nyelvet esetlegesen érintő késedelem vagy minőségi kifogás a többi nyelv teljesítését nem érinti.

6.

A több tolmácsot vagy több tolmács-félnapot érintő megbízások esetében Felek minden tolmácsot és minden tolmács-félnapot külön megbízásként kezelnek, a
valamely nyelvet esetlegesen érintő késedelem vagy minőségi kifogás a többi nyelv teljesítését nem érinti.

7.

Amennyiben Megbízó a részére megküldendő, kész munkát a várt határidőre nem kapja meg, köteles Megbízottal haladéktalanul telefonon, valamint igazolhatóan
írásban (e-mailen vagy faxon) kapcsolatba lépni, ennek hiányában az elkészült anyag átadottnak minősül, amennyiben Megbízott azt igazolhatóan (az e-mailt
is ideértve) megküldte Megbízó számára.

8.

Az elkészült munka átvételét követően Megbízó köteles a számára átadott, kész munkát 3 napon belül átvizsgálni, és észrevételeit ezen időszakon belül
igazolhatóan írásban (e-mailen vagy faxon) megtenni Megbízott felé, ellenkező esetben a megbízás hibátlanul teljesítettnek minősül, és Megbízott jogosulttá
válik a megbízási díjra.

9.

Fordítási szolgáltatások esetében a Megbízottnak a Megbízó által jelzett, indokolt hibák kijavítására a szöveghossznak megfelelően 10000 leütésenként 1
munkanap áll rendelkezésére. Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítási szolgáltatás szubjektív jellege miatt elengedhetetlen az elkészült fordítás
mondatról mondatra történő lektorálása, és emiatt a lektorálás nélkül megrendelt fordításközvetítési szolgáltatás esetében a Megbízott garanciája,
jótállása a Megbízó és a szöveget készítő fordító közötti egyeztetést jelenti, és Megbízott nem vállal kártérítési felelősséget az ilyen elkészült munka
kapcsán.

10.

A Megbízott jótállása kizárólag saját teljesítésére terjed ki, annak formája a teljesítés javítása vagy megismétlése. Megbízott minden egyéb további, vélt
vagy valós felelősséget és kártérítési igényt elhárít. Késedelmes vagy ismételten hibás javítás esetén Megbízó a megbízástól elállhat a fent meghatározott
feltételek mellett.

11.

Megbízottal szemben igény nem érvényesíthető az eredeti szöveg fogalmazásbeli, tartalmi vagy más jellegű hibáiból, hiányosságaiból, továbbá nem egyértelmű
megfogalmazásaiból fakadóan.

  

 

IX. Együttműködés

1.

A megbízási jogviszony fennállta, a munkafolyamat egésze alatt mindkét felet általános együttműködési kötelezettség terheli.

2.

Megbízó köteles Megbízott munkáját konzultációs lehetőségekkel segíteni. A Megbízó által igényelt stíluselőírások (styleguide), valamint a Megbízónál
szokásos terminológia, illetve mintaszövegek (szövegpárok) használatát az árajánlat csak abban az esetben foglalja magába, ha ezt kifejezetten rögzíti, és
azokat Megbízó a Megbízott által is ésszerűen kezelhető formában az árajánlat elkészítéséig rendelkezésére bocsátja. Ha erre nem kerül sor, Megbízott a
munkáját általános gondossággal, általános szakmai nyelvi elemekre építve végzi el, és Megbízó semminemű, cég specifikus szóhasználattal kapcsolatos
kifogást (például szlogenek, terméknevek magyarításának használata stb.) nem érvényesíthet.

3.

Megbízó garantálja, hogy korlátozások nélkül jogosult a megbízással Megbízottat megbízni. Amennyiben ennek ellenére a Megbízáshoz kapcsolódóan bármely
harmadik fél Megbízottal szemben bármely jogalapból eredően igényt érvényesít, Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése és a
kapcsolódó költségek alól Megbízottat mentesíti és kártalanítja, amennyiben pedig Megbízott ellen peres eljárás indulna, Megbízó vállalja, hogy ezen perbe
Megbízott kérésére, Megbízott oldalán belép, és mindenben Megbízott segítségére lesz.

 

X. Szerzői jog

1.

Amennyiben a törvényi rendelkezések értelmében Megbízott szerzői joggal védett alkotást (például fordítást) hoz létre, a szerzői jogot a megbízási díj
maradéktalan megfizetésével egy időben átadja Megbízónak. Ezt követően Megbízó szabadon jogosult a Munka további felhasználásáról dönteni.

2.

A munkához kiegészítésként létrejövő anyagok szerzői joga (ideértve, de nem kizárólagosan: szószedetek, fordítási memóriák, más munkafájlok stb.) csak
abban az esetben kerül átadásra Megbízónak, ha azt az ajánlat kifejezetten tartalmazza.

3.

Amennyiben fizetési késedelem miatt a szerzői joggal védett elkészült mű szerzői jogai nem szállnak át Megbízóra, Megbízó köteles felhagyni a szerzői
joggal védett mű használatával. Esetleges szerzői jogsértés esetében Megbízott a szerzői jogok megsértése miatt eljárást kezdeményezhet Megbízóval és a
Megbízó részéről a jogtalan használatban részt vevő személyekkel szemben.

4.

Megbízó kérésére Megbízott a Megbízás tárgyát képező szövegeket legkorábban az esetleges jogviták rendezésével egy időben megsemmisíti. A megsemmisítés nem
terjed ki a munka során létrejött fordítási adatbázisokra, azzal, hogy ebből az adatbázisból a korábbi szöveg nem állítható helyre. Ilyen rendelkezések
hiányában Megbízott a Megbízás tárgyát képező munkákat normál ügymenete szerint őrzi meg.

XI. Egyéb rendelkezések

1.

Az egyes megbízások egyedi részleteit az egyedi árajánlatok, illetve egyedi megrendelések tartalmazzák.

2.

Amennyiben jelen ÁSZF adott szakaszai másképp nem rendelik, Felek rögzítik, hogy a közlések a következő időpontban, illetve dátummal tekintendők
megtettnek:

- a telefaxon tett közlések a küldő faxgép visszaigazoló bizonylatának időpontjával válnak érvényessé

- postai úton tett közlések esetében a küldeményeket ajánlott levélben kell megküldeni, és az ilyen küldemény a postára adás időpontjától számított 5.
munkanapon minősül kézbesítettnek

- a más módon tett közlések, például e-mail, futár, a másik fél általi visszaigazolással válnak érvényessé, ideértve a futár átvételi bizonylatának
aláírását, e-mail esetében a telefonos megerősítést és az érintett e-mail tartalomra adott tetszőleges választ, de nem értve ide az automatikus eszközök
visszaigazolását (például e-mail kliens olvasási visszaigazolása)

3.

Megbízó hozzájárul, hogy Megbízott a Megbízó részére végzett munkát a Megbízó és a munka átfogó jellegének megnevezésével referenciaként felhasználja.

4.

Elháríthatatlan, előre nem látható és az érintett Félnek fel nem róható körülmény (természeti csapások és egyéb katasztrófák, így többek között árvíz,
földrengés, tűzvész, szélvihar, tornádó, háború, forradalom, stb., ideértve Megbízottnak a Megbízás lebonyolításában érintett alvállalkozójánál előálló
ilyen eseteket is) esetén az érintett Fél a lehető leghamarabb köteles értesíteni a másik Felet és Felek kötelesek haladéktalanul megállapodni a Megbízás
további sorsáról.

5.

A Megbízó a megrendelésből előálló kötelezettségeiért saját nevében köteles jótállni a jelen ÁSZF feltételei alapján, függetlenül a fordítás Megbízó általi
felhasználásában érintett további felektől (például Megbízó ügyfeleitől).

6.

Megbízó nem jogosult a megbízási díj levonására, beszámítására a Megbízott vagy leányvállalatai és társult vállalatai Megbízó felé esetlegesen fennálló
bármely tartozásából, és nem jogosult a számla összegének csökkentésére a Megbízottal történő, erre vonatkozó kifejezett írásos megállapodás nélkül.

7.

Felek a másik féllel kapcsolatban a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan vagy annak során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik. Az
üzleti titoktartás nem terjed ki Megbízó esetleges fizetési késedelmeire.

8.

Esetleges jogviták esetén Felek mindent megtesznek a viták békés úton történő rendezésére. Ennek eredménytelensége esetében valamennyi jogvita eldöntésére
a Felek kikötik – a rendes bíróság kizárásával – a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnöksége által ajánlott eseti választottbíráskodás szabályainak alkalmazását,
és alávetik magukat a hivatkozott eseti választottbíráskodás szabályai szerint eljáró választottbíró vagy választottbírák döntésének, hatáskörének,
illetékességének. A Felek kijelentik, hogy a hivatkozott mintaszabályzatot, ezen belül a választottbíró személyével kapcsolatos feltételeket ismerik ( www.bpugyvedikamara.hu), és ennek ismeretében állapodtak meg alkalmazására nézve.

Mindkét szerződő Fél feljogosítja a másik Felet arra, hogy a választottbírósági határozat szerint javára megítélt összeget és kamatait a bankszámláját
illetve bankszámláit vezető pénzintézetnél valamennyi bankszámlájával szemben azonnali beszedési megbízás útján beszedhesse. Az inkasszó költéségét a
fizetésre kötelezett Fél viseli.

9.

Jelen ÁSZF 2014. július hó 1. napján lép hatályba, amellyel egy időben a korábbi ÁSZF-ek hatályukat veszítik.